Mal de linguas c o n s t i t ú e u n h a d e n u n c i a d o s p r e x u í z o s q u e a m e a z a n a c o m p l e x i d a d e lingüística do noso mundo.