A historia non é un bo argumento para discutir sobre o presente. Iso é o que este libro trata de demostrar revisando os mitos que compoñen a h i s t o r i a p o p u l a r d e España: canto hai de ficción e canto de verdade.